Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   a. De Fietswacht: de mobiele fietsenmaker die op locatie reparaties en onderhoud uitvoert aan fietsen en/of e-bikes.

   b. Klant: de persoon die een afspraak maakt met De Fietswacht voor reparatie en/of onderhoud aan een fiets en/of e-bike.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Fietswacht en de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Afspraak maken

   a. De Klant kan via de website of telefonisch een afspraak maken met De Fietswacht.

   b. Bij het maken van een afspraak dient de Klant duidelijk aan te geven om welk type fiets en/of e-bike het gaat en wat het probleem is.

   c. De Fietswacht geeft bij het maken van de afspraak een indicatie van de reparatiekosten en de verwachte reparatietijd.

4. Uitvoering van de werkzaamheden

   a. De Fietswacht voert de werkzaamheden op locatie uit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

   b. De Klant dient ervoor te zorgen dat De Fietswacht toegang heeft tot de fiets en/of e-bike en dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

   c. De Fietswacht zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

   d. De Fietswacht is niet aansprakelijk voor schade aan de fiets en/of e-bike die niet direct verband houdt met de uitgevoerde werkzaamheden.

5. Betaling

   a. De reparatiekosten en eventuele andere kosten worden na afloop van de werkzaamheden direct aan de Klant in rekening gebracht.

   b. Betaling dient contant of per pin te worden voldaan.

   c. Indien de Klant niet in staat is direct te betalen, zal een factuur worden opgemaakt. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6. Garantie

   a. De Fietswacht geeft 3 maanden garantie op de door hem uitgevoerde reparaties.

   b. De garantie geldt uitsluitend op het vervangen onderdeel en/of de reparatie en niet op andere onderdelen of aspecten van de fiets en/of e-bike.

   c. De garantie vervalt indien de reparatie niet op de juiste wijze wordt gebruikt of onderhouden.

7. Aansprakelijkheid

   a. De Fietswacht is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van De Fietswacht.

   b. De Fietswacht is niet aansprakelijk voor schade aan de fiets en/of e-bike die niet direct verband houdt met de uitgevoerde werkzaamheden.

8. Klachten

   a. Indien de Klant niet tevreden is over de uitgevoerde werkzaamheden, dient de Klant dit direct na constatering aan De Fietswacht te melden.

   b. De Fietswacht zal de klacht zo spoedig mogelijk en naar beste vermogen oplossen.

   c. Indien de Klant ontevreden blijft, kan hij/zij binnen 14 dagen na de datum van de uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen bij De Fietswacht.

   d. De Fietswacht zal binnen 14 dagen schriftelijk reageren op de klacht.

9. Overmacht

   a. De Fietswacht is niet aansprakelijk indien hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen als gevolg van overmacht.

   b. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, stakingen, ziekte, extreme weersomstandigheden en andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van De Fietswacht liggen.

10. Toepasselijk recht en geschillen

   a. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

   b. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst tussen De Fietswacht en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

11. Wijziging van de voorwaarden

De Fietswacht behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking 30 dagen na bekendmaking via de website van De Fietswacht of per e-mail aan de Klant.

12. Slotbepalingen

   a. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

   b. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen De Fietswacht en de Klant en vervangen alle eerdere afspraken, mondeling of schriftelijk gemaakt.

Fiets APK
Nieuw bij De Fietswacht!

Snel je fiets checken op mankementen? Dat kan nu bij De Fietswacht.

Nu aanvragen